Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Poradenstvo
>

 Asistent učiteľa pre telesne postihnutého žiaka

Mgr. Ľudmila Naštická

mail: skola@zsskultetyho.sk

kontakt: 038/5322862

Asistent učiteľa zabezpečuje žiakovi prekonávanie bariér, pomáha žiakovi pri presunoch do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovaní sa žiakovi individuálne venuje – vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovávaní úloh. V písaní mu pomáha prekonávať ťažkosti s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky.  Asistent učiteľa žiakovi  pomáha vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov vo všetkých predmetoch.

Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať  kompenzačné pomôcky, ako napr: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD  - náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva k práci i interaktívnu tabuľu. Asistent zabezpečuje predtlačené kontrolné práce s oporou o vizuálne podnety, doplňovacie diktáty na PC, pomáha  žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom. Asistent precvičuje so žiakom uvoľňovacie cvičenia zamerané najmä na jemnú motoriku, ako napr.: cvik s masážnou loptou pred písaním i počas písania na preklenutie grafomotorických ťažkostí.
 

Asistent učiteľa

Mgr. Ingrid Bujňačeková

mail: inkabujnacek@hotmail.com

kontakt: 0907 522 810

Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia. Asistent učiteľa pomáha prekonávať zdravotné alebo sociálne bariéry žiaka. Hlavnými činnosťami sú:

Vo výchovno-vzdelávacom procese:

  • asistent bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy
  • uľahčuje adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy
  • spoluorganizuje činnosť žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa
  • vykonáva pedagogický dozor počas prestávok zameraný na žiaka/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • pomáha pri príprave učebných pomôcok, vedie žiakov k práci s kompenzačnými pomôckami
  • asistent je nápomocný v práci so žiakmi vo voľno časových aktivitách

/speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných/

s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy

 

V spolupráci s rodinou:

  • organizuje stretnutia a spoluprácu s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania,
  • spoznáva rodinné prostredie, sociálne pomery, záujmy rodičov a zdravotný stav žiaka