Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>

Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD

 1.)  Rodič alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti.

 2.)  Údaj o spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD zaznamená zákonný zástupca na žiadosť o prijatie do ŠKD.

 3.)  Doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na Žiadosti o prijatie do ŠKD, odchod dieťaťa  mimo určenej  doby je možný len na  základe písomnej žiadosti rodiča.


Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno dieťaťa
- dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
- hodina odchodu
- čitateľný podpis rodiča

 4.)  Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto
       preukázať písomným poverením rodiča  (zákonného zástupcu dieťaťa).  

 5.)  Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na
      samostatnom lístku (nie v slovníku). 

Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje : 
   - meno dieťaťa
   - dátum zmeny
   - čas, kedy treba dieťa z ŠKD uvoľňovať
   - čitateľný podpis rodiča

6.) Rodič alebo iný zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo školského klubu detí  formou žiadosti, najneskôr 3 dni pred ukončením ešte platného mesiaca.  Ukončenie dochádzky  do ŠKD sa uskutoční po podaní písomnej žiadosti o odhlásenie. Ak rodič odhlási dieťa z činnosti v klube v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

7.) Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, ods. 6 a ods. 7, § 49 ods. 4 a ods. 5, § 114 ods. 6 a ods. 7, § 116 ods. 6 a ods. 7, § 140 ods. 9, ods. 10 a ods. 12 zákona NR SR c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany c. 2/2016 o určení výšky finančných príspevkov v školách  a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany.
Mesto Topoľčany určuje  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy v sume nachádzajúcej sa vo finančnom  rozpätí:   10,00 € - 20,00 €.

Na základe tohto nariadenia bola výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí určená na 13,00 €.  
          

Základná škola určuje termín úhrady príspevku vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľovi/riaditeľke príslušnej základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.