Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Poradenstvo
>

Školský psychológ

Mgr. Martina Marková

Konzultačné hodiny:  pondelok – piatok: 8,00 - 15,00 hod.

Telefón: 038/5322002

Školský psychológ pracuje priamo na škole a vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania na škole.

Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy.

 

 

Školský psychológ sa pri svojej činnosti riadi etickým kódexom práce školského psychológa:

  • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
  • chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby,
  • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách,
  • pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
  • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach,
  • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu, o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách,
  • všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné, ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi... klinickému psychológovi, pedopsychiatrovi, špeciálnemu pedagógovi a i.