Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Poradenstvo
>

 Sociálny pedagóg:    Mgr. Slávka Magdolenová

Konzultačné hodiny:  Pondelok - Piatok:  08:00 – 14:30 hod.

e-mail: slavka.magdolenova@centrum.sk

telefón: 038/ 5326240Náplň práce školského sociálneho pedagóga: 

Reforma školstva priniesla zmeny v štruktúre odborných zamestnancov školy. Sociálny pedagóg je novým odborným zamestnancom. Do oblasti pracovnej náplne školského sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

a)      plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole,
b)      venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, žiakom vyžadujúcim si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo individuálnu zdravotnú starostlivosť,

c)      konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN,

d)     sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,

e)      koordinuje spoluprácu pedagógov, rodičov, žiakov, lekárov a polície pri riešení vytipovaných prípadov,

f)       pripravuje písomné podklady konkrétnych problémov žiakov, navrhnúť okamžité riešenie situácie a návrh na ďalší postup,

g)      vytvára podmienky pre efektívnu kooperáciu v rámci školy a triedy,

h)      vypracúva plán preventívnych aktivít pre školu,

i)        bezprostredne pracuje s triednymi kolektívmi, samosprávou školy a formálnymi i neformálnymi skupinami v zariadení,

j)        prijíma a skúma podnety najmä od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania,

k)      vedie evidenciu riešených prípadov,

odborné odporúčanie sociálneho pedagóga je pre školu záväzné.