Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Poradenstvo
>

Školský špeciálny pedagógMeno: Mgr. Bc. Oľga Štrbová


Konzultačné hodiny: pondelok - piatok
od 8.00do 14.00 hod.

e-mail: zsskolskyspecialnypedagog@gmail.com

Telefón: 0911 331 232

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Pracujem ako školský špeciálny pedagóg so žiakmi, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia. So žiakmi pracujem počas vyučovania, stretávame sa pravidelne.

 

Náplň mojej práce vychádza z toho, aké má dieťa ťažkosti, ktoré funkcie je potrebné reedukovať – čiže opäť vytvoriť, alebo zlepšiť, pričom rešpektujem osobnosť dieťaťa.

 

 


Práca so žiakmi

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie.

Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia. Dôležitú úlohu tvoria rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Práca s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
  

Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP.

 

Spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP, SCŠPP  

Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.Zábavné učenie nie len pre žiakov so ŠVVP

Vybrané slová - http://www.pozaskolu.sk/content/ucime-sa-vybrane-slova
Biológia, Občianska náuka., Etika, Výtvarná výchova -
http://www.micudka.estranky.cz/
Všeličo-
http://www.expolpedagogika.sk/images/Biologia_6zs.pdf
Matematika -
http://www.supermatematika.wbl.sk/
Všetky predmety 1-9 -
http://projekty.zsmieru.sk/medu/material/1122/Vstupna-previerka-zo-slovenskeho-jazyka-6-rocnik/
Chémia, Fyzika, Informatika, Matematika -
http://lydiamarusinova.sk/
Dejepis, Občianska náuka. Informatika -
http://www.scriptorium.wbl.sk/Uvod.html
Geografia5-9 -
http://geografiapreziakov.webnode.sk/
Informatika 5-9 -
http://detvjanka21.webnode.sk/