Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa


Šport na škole


Od roku 2011 sa na škole otvorili triedy s rozšíreným  vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej hádzanú.
Športové triedy 5H – 9H sú určené na  systematickú športovú  prípravu športovo-talentovaných žiakov.
Športová príprava sa vyučuje od 5.ročníka podľa upraveného učebného plánu základnej školy a vyučuje sa  v rozsahu 5 hodín týždenne. Osnovy sú vypracované v spolupráci so športovým zväzom v súlade so zásadami športového tréningu a výchovno-vzdelávacieho programu školy.
Športové triedy sa delia na dve hlavne skupiny a to so zameraním na ľadový hokejhádzanú.  Hlavnými  trénermi sú  zamestnanci  školy pre hokej - Bc. Marcel Budoš  a pre hádzanú  Mgr.Marián Lovička                 
Športová príprava sa zabezpečuje formou športových tréningov, sústredení a účasťou na pravidelných športových súťažiach organizovaných SZĽH a Hádzanárskym klubom.  Súčasťou športovej prípravy je aj výberové konanie, teoretická príprava, súťaže, regenerácia a pravidelné testovanie. Športové triedy základných škôl sú súčasťou vrcholového športu v Slovenskej republike kde obrovskou motiváciou sú  úspešní Slovenskí športovci z Topoľčian ako napr. Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský(hokej) , František Šulc, Martin Valent, Branislav Cigáň(hádzaná).

Okrem športov, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu sa na škole rozvíjajú aj iné športy ako Florbal, Futbal , Šach,Tenis, Vybíjana, a to prostredníctvom krúžkovej a mimoškolskej činnosti. Hlavné úlohy a ciele činnosti  predmetu
telesná a športová výchova  na šk. rok 2014/15 


   PK na škole je oporou vedenia školy pri realizácii školskej politiky v podmienkach ZŠ. 
Činnosť PK TV  v šk. roku 2014/15 sa  bude riadiť hlavnými úlohami vyplývajúcimi z pedagogických, a organizačných pokynov  MŠ na školský rok 2014/15, plánom práce školy na školský rok 2014/15, školského vzdelávacieho  programu vypracovaného pre jednotlivé výchovné predmety TV PK bude naďalej spolupracovať s vedením školy, radou školy, MZ a rodičovským združením.

Kvalitu práce budeme zvyšovať prostredníctvom  medzipredmetových vzťahov a využívaním progresívnych metód vyučovania. Vystupovanie a vzťahy na pracovisku všetkých pracovníkov školy musí byť na takej úrovni aby boli príkladom práce všetkým žiakom školy. Vyžadovať aby všetci žiaci zdravili všetky dospelé osoby, ktoré stretnú na chodbách školy, rozvíjať u žiakov úctu k dospelým, k spolužiakom.

Priebežne budeme sledovať plnenie učebných osnov, časovo-tematických plánov na jednotlivých predmetoch TV. Sprístupníme našu školu verejnosti. Dosiahnuté úspechy žiakov budeme zverejňovať na nástenkách, prostredníctvom školského rozhlasu, časopisu, na internetovej stránke školy.

Pg. rada na svojom zasadnutí rozhodla v šk. roku 2014/15 predmet TV klasifikovať známkou.

Pohybovými aktivitami budeme posilňovať u žiakov zdravý životný štýl, zabezpečíme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, dôraz budeme klásť výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám, prosociálnemu cíteniu žiakov. Na hodinách TV budeme rozvíjať najmä zložku etickú a estetickú v celom výchovno-vyučovacom procese. Žiakov budeme viesť ku skromnosti, zodpovednosti, pracovitosti, mravnosti, láske ku prírode, k vlasti, národnej hrdosti, poznávaniu slovenských umelcov. Zapojíme žiakov do školských súťaží TV, ktoré sa budú organizovať v rámci školy mesta, okresu, kraja, Slovenska. Vo VV budeme venovať pozornosť netradičným formám vyučovania. Vo vyučovaní  TV  využívaním prvkov environmentálnej výchovy, ochrany človeka a prírody. V predmete TV sa zameriame na plnenie Národného programu boja proti obezite a za vytváranie zdravého životného štýlu žiakov školy. Venovať pozornosť prevencii proti drogám, fajčeniu, alkoholu. V rámci cvičenia v prírode venovať pozornosť dopravnej výchove, riešiť prednosť v jazde bicyklistov na križovatkách v meste Topoľčany, poskytovaniu prvej predlekárskej pomoci pri úrazoch – krvácanie, zlomeniny, bezvedomie. Vyzdvihnúť vo výchovných predmetov otázky boja  proti rasizmu, násiliu, arogancie, vulgárnemu, agresívnemu správaniu.

Venovať pozornosť žiakom, národnostným menšinám, aby nedochádzalo k možným atakom fyzickým, slovným medzi žiakmi. Podobne venovať pozornosť finančnej gramotnosti žiakov, účasť na športových podujatiach. Finančné zabezpečenie súťaží.

 

V šk. roku 2014/15 budeme vo výchovných predmetoch pracovať podľa

pedagogicko-organizačných pokynov a úloh, ktoré z týchto pokynov vychádzajú a budú zapracované do učebných osnov v jednotlivých vých. predmetoch.

 

Telesná výchova

 

Úlohou predmetu je vzbudiť u žiakov záujem o pravidelné prevádzanie pohybovej aktivity, ktorá tvorí súčasť zdravého životného štýlu, oboznámiť žiakov s pravidlami bezpečnosti a poskytovania prvej pomoci pri možných športových úrazoch. Žiaci školy sa aktívne zapoja do športových súťaží v rámci mesta, okresu.

Zorganizovať pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky kurz, zapojiť sa do športových súťaží vo futbale

basketbale, florbale, ľahkej atletike, hádzanej. Zorganizovať okresné kolo v hádzanej chlapcov
a dievčat.

Zamerať sa na žiakov so slabšími výsledkami v telesnej výchove.

 

 

1./ Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v predchádzajúcom školskom roku 2013/14

 

Úlohy a ciele stanovené plánom práce  PK HV, VV, TV pre školský rok 2013/14 boli splnené.

V školskom roku 2013/14 úlohy vyplývajúce z plánu práce PK boli splnené v plnom rozsahu.

Vyučovania v predmete TV je na žiaducej úrovni. Je len na každom učiteľovi, aby sme sa v práci na úseku výchovných predmetoch naďalej zlepšovali, nakoľko máme rezervy hlavne v úspešnej reprezentácii vo výchovných predmetoch v súťažiach, v ktorých sa zúčastňujeme na úrovni okresu, kraja, Slovenska.

 

V školskom roku 2013/14 sme dosiahli nasledovné úspechy v rámci reprezentácie našej školy na verejnosti:

-        v TV sme skončili  na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu na 2. mieste v súťaži družstiev,

-        na majstrovstvách okresu v stolnom tenise družstiev dievčatá našej školy skončili na  2. mieste,

-        v okresnom kole vo vybíjanej dievčat sme sa umiestnili na  1.mieste,

-        v gymnastickom štvorboji dievčatá družstvá sme skončili na 1.mieste,

-        podobne v okresnom kole hádzaná dievčatá obsadili 4. Miesto

-        v súťaži chlapcov v hádzanej 1.miesto,

-        v súťaži vo florbale ml. chlapci v okresnom kole skončili na 1.mieste,

-        na úrovni kraja sme v hádzanej chlapcov obsadili 1.miesto,

-        v atletike  v disciplíne beh na 60m Krajčík 2x 3. miesto – 300m, 1000m,

-        Valach 3. miesto, hod kriketovou loptičkou 

-        dievčatá A. Gočová vo vrhu guľou obsadila 1. miesto, Hlavinová v hode kriketovou loptičkou obsadila 1. miesto,

-        na Majstr. Nitrianského kraja žiak Rybanský v rovnakej disciplíne skončil na 6.mieste, Gočová vo vrhu guľou obsadila 4. miesto, Hlavinová skončila v hode kriketovou loptičkou na 8.mieste,

-        v basketbale chlapci v okresnom kole skončili na 1.mieste,

-        vo florbale 1. miesto ml. aj st. žiaci a to v okresnom kole,

-        ml. žiaci v kraji dosiahli 3. miesto, st. žiaci 1. miesto,

-        na Majstr. Slovenska st. žiaci vo florbale skončili na 6.mieste.

-        V Gymnastickom štvorboji žiačky v rámci Slovenska obsadili 4. miesto.