Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Školská knižnica
>
Virtuálna čitáreň
>


pre učiteľov

Virtuálna čitáreň pre učiteľov prináša ukážky zaujímavých odborných kníh z rôznych oblastí. Jej cieľom je informovať učiteľov o knihách v našej školskej knižnici.

Zlomené pastelky
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Táto kniha je o tom, ako sa stať tvorivejším a ako pomôcť iným ľuďom stať sa tvorivejšími. Autor v názve knihy šikovne použil metaforu lámania pasteliek na to, aby skúmal a objavoval podmienky potrebné pre uvoľnenie tvorivej energie a tvorivého potenciálu. Deti lámu pastelky, aby si zjednodušili kreslenie, aby dali priechod svojim okamžitým nápadom. Kto sa nebojí lámať pastelky, nebojí sa ani smelých a nekonvenčných riešení.
Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Publikácia sa venuje dvom na seba nadväzujúcim oblastiam, ktoré v súčasnosti rezonujú v pedagogickej teórii. Je to sebareflexia v práci učiteľa a jeho kompetencie. Autori vysvetľujú podstatu sebareflexie, jej obsah, typy a fázy, uvádzajú čitateľa do problematiky kompetencií učiteľa v súlade s potrebami vzdelávania v súčasnosti a budúcnosti. Autori sumarizujú pohľady viacerých pedagógov, psychológov, ale aj odborníkov iných vied.
Kapitoly zo súčasnej didaktiky
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Autori sústredili pozornosť na niektoré vybrané oblasti zo súčasnej didaktiky. Čas, v ktorom stačilo človeku to, čo ho naučila škola, je dnes už históriou. Nepretržitosť učenia sa počas celého života, ale aj učenia sa z rôznych zdrojov, je a čím ďalej tým viac bude samozrejmosťou. Z toho vyplývajú pre školu úlohy vytvárať vzťah k systematickému, cieľavedomému a celoživotnému vzdelávaniu.
Moderní vyučování
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Kniha je určená každému, kto niekedy bude pracovať ako učiteľ, každému, kto chce vedieť, ako by sa mal zachovať, keď chce ľuďom pomôcť, aby sa naučili čo najviac. Autor venuje pozornosť otázkam a problémom, ktoré vyučovací proces prináša. Jednotlivé časti knihy sú zamerané na motiváciu, disciplínu v triede, metódy učenia, učebné pomôcky, plánovanie vyučovacej hodiny a pod.
Komunikace a vzájemné porozumění
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Kniha chce prispieť k rozvíjaniu otvorených vzťahov medzi ľuďmi. Autori predkladajú hry, cvičenia a testy ako cesty na získanie potrebných sociálnych zručností. Opisované aktivity môžu v rámci sociálnej skupiny pomôcť jednotlivcom odpovedať na otázky: Čo podmieňuje, že si nás ľudia vážia? Sú nejaké cesty k lepšiemu pochopeniu seba samého a poznávaniu druhých? Od čoho závisí sociálna úspešnosť?
Hodnocení žáků
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Hodnotenie žiakov sa dotýka všetkých účastníkov vyučovacieho procesu. Na jednej strane žiakov pozitívne motivuje, na druhej strane môže viesť k hľadaniu si „vedľajších ciest“ na dosiahnutie ocenenia. Môže prinášať radosť, uspokojenie, ale aj smútok, napätie. Publikácia prináša viacero pohľadov na hodnotenie žiaka.
Zážitkově pedagogické učení
11.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Publikácia je v prvom rade metodicko-praktickým materiálom pre pedagogických pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o zážitkovú pedagogiku. Renomovaní českí autori objasňujú pojmy projektovanie, dramaturgia, programové oblasti, hry a prostriedky. Kniha ponúka veľa praktických príkladov a inšpirácií z úspešne realizovaných projektov v prírode.
Metodika úpravy textů
17.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Kniha sa zaoberá otázkou čítania s porozumením, pretože čítanie poskytuje nielen relax, ale aj cenné informácie a schopnosť orientácie sa v dnešnej hektickej dobe. Zameriava sa hlavne na prácu s deťmi s poruchami učenia. Poskytuje inšpiráciu ako pomôcť deťom preniknúť do tajov písmen, ako ich motivovať.
Klíma školy a klíma triedy
17.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Škola poskytuje deťom nielen priestor na získavanie nových vedomostí, ale je aj miestom, v ktorom sa žiaci majú cítiť bezpečne, v ktorom môžu rozvíjať nielen kognitívnu, ale aj emocionálnu stránku svojej osobnosti. Preto sú klíma školy a klíma triedy významnou emocionálnou záležitosťou. Štúdium klímy nám môže dať odpovede na otázky týkajúce sa toho, akí sú žiaci, prečo sú takí, akí sú, akí by mali a mohli byť, aké majú predstavy o škole.
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program
17.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Pedagogická diagnostika má význam pri odhaľovaní silných stránok osobnosti dieťaťa i lepšom pochopení príčin jeho problémov. Kniha je stručným súhrnom psychologických a pedagogických východísk diagnostiky predškoláka a žiaka. Nachádzajú sa tu konkrétne diagnostické postupy a metodické odporúčania na prácu s nimi.
Pedagogický slovník
18.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Slovník obsahuje pojmy z oblasti vývoja pedagogiky, pedagogickej psychológie, ale aj systémové zmeny školstva, školskej politiky, štátnej správy a samosprávy v školstve, prináša nové odborné pojmy a mení obsah a poňatie tradičných termínov.
Základy učiteľskej psychológie
18.02.2010 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Publikácia predkladá problémy učenia, vzťah učiteľa a žiaka, príčiny neprospievania. Pozornosť venuje aj duševnej hygiene, duševnému zdraviu žiaka. Podrobne rozoberá aj štruktúru osobnosti žiaka. Kniha je obohatená o množstvo riešení konkrétnych situácií.